НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

Дополнување на името на ФСРИМ

По барање на Меѓународниот Параолимписки Комитет, во фаза на разгледување од страна на општинските Сојузи за дополнување на името на Федерацијата, односно полното име на да биде: „Федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски Параолимписки Комитет“. Општинските Сојузи треба во писмена форма да се изјаснат по ова прашање, а одлука ќе донесе Собранието на ФСРИМ на своја седница.